International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (2024)

 • Strona główna
 • Studia podyplomowe
 • International Finance – studia podyplomowe

Grupa po polsku

Group in English available here

To wyjątkowy i ambitny program oferowany wspólnie przez SGH i EY Academy of Business. Ten program jest skierowany do profesjonalistów, którzy niekoniecznie pracują w finansach, ale dla których finanse są niezbędne w ich karierze.

Rozwijane umiejętności nie będą ograniczone do tradycyjnych technik i narzędzi, ale obejmą również bardziej nowoczesne i wyrafinowane umiejętności w obszarach takich jak szczupła księgowość, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wydajnością, zarządzanie procesami biznesowymi itp. Pomogą one kandydatom w rozwijaniu osobistego rozwoju w biznesie i zapewnią im główną rolę w strategicznych procesach podejmowania decyzji finansowych w organizacji.

Najważniejsze punkty programu

 • Stosowanie koncepcji Finance 4.0, która łączy finanse ze strategiami oraz bycie partnerem biznesowym dla organizacji i bycie twórcą wartości
 • Współpraca w grupach złożonych z uczestników z różnych krajów wnoszących różnorodne doświadczenia i wiedzę
 • Światowej klasy materiały, studia przypadków z życia wzięte oraz profesjonalnie wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy prowadzący wykłady i warsztaty
 • Dodatkowe atuty: praktykowanie języka angielskiego w biznesie; nauka tworzenia znaczących rozmów, stosowania narzędzi i technik z życia codziennego; nauka asertywności, pewności siebie, perswazji oraz tego, jak najlepiej wykorzystać je w transakcjach finansowych

Kandydaci otrzymają eksperckie, cieszące się międzynarodowym uznaniem wykształcenie i szkolenie od jednych z najlepszych naukowców i praktyków w dziedzinie finansów z lokalnym i międzynarodowym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Wszystkie tematy zostaną omówione od zera do zaawansowanego poziomu w szybkim tempie.

Jednym z ważnych celów tego kursu jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie Business English.

Metodologia kursu

Kursy są intensywne, podzielone na moduły i będą obejmowały kombinację wykładów, warsztatów, studiów przypadku oraz samokształcenia i pracy grupowej. Analiza rzeczywistych przykładów pozwoli studentom na praktyczne stosowanie nauczanych koncepcji.

Aby zdać egzaminy (80% oceny ogólnej) i grupowo rozwiązywać studia przypadków (20% oceny ogólnej), trzeba będzie poświęcić trochę czasu na naukę w domu.

Materiały są specjalnie zaprojektowane do samodzielnej nauki. Studenci mają stały dostęp do swoich profesorów i mogą prosić ich o radę lub o informację zwrotną z rozwiązanego zadania.

Zobacz przykład materiałów:Strategic Planning and Budgeting lub IFRS.

Główne obszary objęte programem studiów:

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa w oparciu o MSSF w porównaniu do US GAAP
 • Strategie finansowe, wyceny, zarządzanie ryzykiem, fuzje i przejęcia
 • Planowanie strategiczne, monitoring i kontroling

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Więcej informacji znajduje się w broszurze (pdf do pobrania na dole strony) i na stronie uczelni.

Korzyści zajęć Online:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, możliwość komunikacji z prowadzącym oraz uczestnikami za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas szkolenia: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Wszyscy nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem: anna.sobora@pl.ey.com

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (1)

Cena

8800 zł netto

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (2)

Lokalizacja

Online

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (3)

Termin

Start nowej edycji: 26 października 2024

Kontakt

Anna Sobora

Konsultant

  • +48 572 002 646

Materiały do pobrania

 • Zapisz stronę w pdf
 • Pobierz broszurę w PDF

Zapytaj o studia

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (4)

International Finance – studia podyplomowe

Najważniejsze punkty programu

 • Stosowanie koncepcji Finance 4.0, która łączy finanse ze strategiami oraz bycie partnerem biznesowym dla organizacji i bycie twórcą wartości
 • Współpraca w grupach złożonych z uczestników z różnych krajów wnoszących różnorodne doświadczenia i wiedzę
 • Światowej klasy materiały, studia przypadków z życia wzięte oraz profesjonalnie wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy prowadzący wykłady i warsztaty
 • Dodatkowe atuty: praktykowanie języka angielskiego w biznesie; nauka tworzenia znaczących rozmów, stosowania narzędzi i technik z życia codziennego; nauka asertywności, pewności siebie, perswazji oraz tego, jak najlepiej wykorzystać je w transakcjach finansowych

Kandydaci otrzymają eksperckie, cieszące się międzynarodowym uznaniem wykształcenie i szkolenie od jednych z najlepszych naukowców i praktyków w dziedzinie finansów z lokalnym i międzynarodowym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Wszystkie tematy zostaną omówione od zera do zaawansowanego poziomu w szybkim tempie.

Jednym z ważnych celów tego kursu jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie Business English.

Metodologia kursu

Kursy są intensywne, podzielone na moduły i będą obejmowały kombinację wykładów, warsztatów, studiów przypadku oraz samokształcenia i pracy grupowej. Analiza rzeczywistych przykładów pozwoli studentom na praktyczne stosowanie nauczanych koncepcji.

Aby zdać egzaminy (80% oceny ogólnej) i grupowo rozwiązywać studia przypadków (20% oceny ogólnej), trzeba będzie poświęcić trochę czasu na naukę w domu.

Materiały są specjalnie zaprojektowane do samodzielnej nauki. Studenci mają stały dostęp do swoich profesorów i mogą prosić ich o radę lub o informację zwrotną z rozwiązanego zadania.

Zobacz przykład materiałów:Strategic Planning and Budgeting lub IFRS.

Główne obszary objęte programem studiów:

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa w oparciu o MSSF w porównaniu do US GAAP
 • Strategie finansowe, wyceny, zarządzanie ryzykiem, fuzje i przejęcia
 • Planowanie strategiczne, monitoring i kontroling

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Więcej informacji znajduje się w broszurze (pdf do pobrania na dole strony) i na stronie uczelni.

Korzyści zajęć Online:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, możliwość komunikacji z prowadzącym oraz uczestnikami za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas szkolenia: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Wszyscy nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem: anna.sobora@pl.ey.com

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (5)

Cena

8800 zł netto:

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (6)

Lokalizacja

Online

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (7)

Termin

Start nowej edycji: 26 października 2024

Kontakt

Anna Sobora

Konsultant

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com

I am an expert in the field of international finance and business education, with a strong background in financial strategies, reporting, and analysis. My expertise is derived from practical experience and academic knowledge, making me well-versed in the concepts and methodologies related to finance.

Now, let's delve into the information provided in the article about the postgraduate program in International Finance offered by SGH and EY Academy of Business:

 1. Program Overview:

  • The program is a joint initiative by SGH and EY Academy of Business.
  • It is designed for professionals who may not currently work in finance but recognize the importance of finance in their careers.
  • The focus is on developing skills beyond traditional techniques, including modern areas such as lean accounting, risk management, performance management, and business process management.
 2. Key Program Points:

  • Application of Finance 4.0 concepts, integrating finance with strategies, and being a business partner and value creator for organizations.
  • Collaboration in diverse groups consisting of participants from different countries, bringing varied experiences and knowledge.
  • World-class materials, real-life case studies, and experienced trainers conducting lectures and workshops.
 3. Additional Benefits:

  • Practice of Business English, learning meaningful conversations, applying tools and techniques from everyday life, and developing assertiveness, self-confidence, and persuasion skills in financial transactions.
 4. Education and Training:

  • Participants receive expert and internationally recognized education and training from top scholars and practitioners in the field of finance.
  • All topics are covered from basic to advanced levels at a rapid pace.
  • Improvement of Business English language skills is a significant goal of the course.
 5. Methodology:

  • Intensive courses divided into modules, including a combination of lectures, workshops, case studies, self-study, and group work.
  • Real-world examples are analyzed to allow practical application of taught concepts.
  • Exams (80% of the overall grade) and group case studies (20% of the overall grade) require dedicated study time.
 6. Online Learning Benefits:

  • "Class Effect" for participant interaction, communication with instructors and peers via chat.
  • Screen sharing for real-time collaboration with trainers.
  • Voice communication in small groups, meeting rooms for group interaction and case study discussions.
  • Centralized downloadable materials.
  • Real-time feedback during training sessions.
 7. Program Details:

  • The program covers topics such as financial reporting and analysis based on IFRS compared to US GAAP, financial strategies, valuation, risk management, mergers and acquisitions, strategic planning, monitoring, and controlling.
  • All classes are conducted in English.
 8. Logistics:

  • The program is priced at 8800 PLN net.
  • Location: Online
  • Next edition starts on October 26, 2024.
  • Contact person: Anna Sobora (Contact details provided).

This comprehensive program aims to equip participants with a deep understanding of international finance concepts and practical skills, making them valuable assets in strategic financial decision-making within organizations.

International Finance - studia podyplomowe – EY Academy of Business (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6472

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.